Stipendier

Stiftelsen Grez-sur-Loing ger inte ut några egna stipendier utan hyr ut lägenheter och arbetslokaler till akademier, andra stiftelser och institutioner som i sin tur ger stipendier för vistelse på Hôtel Chevillon. Nedan återfinns en lista på de stipendiegivande organisationer som stiftelsen för närvarande samarbetar med. Stipendiegivarnas målgrupper bildar tillsammans en bred representation bland konstnärliga och vetenskapliga discipliner som gör att miljön på Hôtel Chevillon blir både spännande och stimulerande.

Hur söker jag stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon?

Varje stipendiegivare tillämpar sitt eget regelsystem för att utse stipendiater. För information klicka på respektive länk nedan. Om Du har någon fråga om stipendierna nedan så ta direktkontakt med den aktuella stipendiegivaren.

StipendiegivareMålgrupp(er)
Stud. vid GU:s konstnärliga inst el. vid Chalmers arkitektursektion

Fonden utdelar årligen ett antal stipendier till mottagare som utbildar sig eller utbildat sig vid någon av de konstnärliga institutionerna vid Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskolas arkitektursektion. Ett av dessa stipendier är destinerat för två månaders vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Fonden står för hyreskostnaden samt en penningsumma för resa och uppehälle till stipendiaten. 

Stipendiaten får vara högst 30 år gammal och vid bedömning av stipendiatens prestation tas hänsyn till självständighet och originalitet samt att prestationen måste vara av god kvalitet. 

Stipendierna utdelas utan ansökningsförfarande. Beslut fattas av en nämnd, Carl Larssons stipendienämnd. 

För ytterligare information: http://www.gu.se/forskning/stipendier

Konstnärliga fakultetskansliet, Box 141, 405 30 Göteborg
Anette.Eklund@konst.gu.se. Tel: 031 786 2426

Konstnärer

Stiftelsen utdelar årligen ett konstnärsstipendium. Stipendiet är destinerat för två månaders vistelse vid konstnärscentret Hôtel Chevillon i Grès-sur-Loing och utdelas utan ansökningsförfarande.

Konstnärer och författare

Suomen Kulttuurirahasto, Finska Kulturfonden, utdelar årligen tre fyramånaders stipendier på Hôtel Chevillon till konstnärer och två tremånaders stipendier åt författare. Stiftelsen står för hyreskostnaden samt en penningsumma för resa och täckande av övriga kostnader.

Dessa stipendier kans sökas av finska eller i Finland boende och verkande konstnärer och författare. Ansökningstid är september.

För ytterligare information: http://www.skr.fi eller kontakta Johanna Ruohonen johanna.ruohonen@skr.fi

Professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur och scenkonst

För ytterligare information, se http://www.kulturfonden.fi eller kontakta Åsa Rosenberg asa.rosenberg@kulturfonden.fi

Fotografer och naturvetare

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse delar årligen ut ett stipendium till en skandinavisk fotograf eller annan yrkesutövare inom fotografi för vistelse under september och oktober respektive till en naturvetare under november och december på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stiftelsen står för hyreskostnaden samt en penningsumma för resa och uppehälle till stipendiaterna.

Grez-stipendiet kan sökas av danska, norska och svenska fotografer samt andra yrkesutövare inom fotografi såsom teoretiker, kritiker, curators, skribenter som verkar och bor i något av de Skandinaviska länderna eller av danskar, norrmän och svenskar som bor utanför Skandinavien.
Både yngre och mer etablerade fotografer är välkomna att söka.

Behörighet för naturvetare är att han/hon skall vara verksam som lärare/forskare i naturvetenskap anställd vid universitet eller högskola i Sverige

För ytterligare information: www.hasselbladfoundation.se

 

 

Konstnärsklubbens medlemmar

Fonden delar varje år ut fyra stipendier innebärande en månads fri ateljévistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur Loing, samt mindre understöd till äldre och sjuka.

Stipendiaterna skall företrädesvis tillhöra Konstnärsklubben.

Utannonsering sker under hösten genom Konstnärsklubbens månadsutskick. Ansökan skall inlämnas före 15 december.

För ytterligare information:

Stiftelsen Elsa och Axel j Sjögrens fond,
c/o Konstnärsklubben, Smålandsgatan 7, 111 46 Stockholm.

Gösta Gartinger gosta.gartinger@comhem.se

Målare, tecknare, skulptörer, arkitekter

Ateljé- och bostadsstipendium för målare, tecknare, skulptörer eller arkitekter på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet omfattar fri bostad och ateljé (“Carl Larssonateljén”) under två månader perioden januari t.o.m. juni. Ansökan (ej anmälningsblankett) med uppgifter om utbildning, verksamhet och referenser samt önskad period. Annonseras i oktober i rikspress.

För ytterligare information:
www.konstakademien.se
Tel. 08-232925
Susanna Slöör, ständig sekreterare, susanna.sloor@konstakademien.se

Grez-sur-Loingstipendiet, Konstakademien
Box 16317, 103 26 Stockholm.

Författare

Robert Louis Stevenson-stipendium

Robert Louis Stevenson-stipendiet startades av Franki Fewkes, en Skotsk RLS entusiast som då bodde i Frankrike. Stipendiet ges ut av Creative Scotland varav Scottish Book Trust bidrar med 10% och ekonomisk administration. Fyra ”Fellows” får, genom stipendiet, tillgång till en månads boende i lägenhet med självhushåll på Hotel Chevillon. Rober Louis Stevenson Fellowship står för Lägenhets- och resekostnader samt ersättning.

Stipendiet syftar till att ge en skotsk författare tillfälle att vistas och arbeta vid Hôtel Chevillon där Stevenson en tid arbetade och också träffade sin blivande fru. Stipendiet avser en månads vistelse med självhushåll i en enrumslägenhet på Hôtel Chevillon. Utöver hyreskostnaden lämnar stipendiegivaren bidrag till rese- och uppehållskostnader.

För ytterligare information och ansökningsblankett var god se www.scottisharts.org.uk eller kontakta Caitrin Armstrong caitrin.armstrong@scottishbooktrust.com

Bildkonstnärer

Tore och Märta Kurlbergs minnesfond utdelar årligen ett stipendium bestående av en månads vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing samt en penningsumma för täckande av de kostnader som uppstår i samband med vistelsen. Enligt stiftelsens bestämmelser skall mottagaren vara yrkesverksam bildkonstnär och bosatt (mantalsskriven) inom någon av följande kommuner: Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla.

Från och med 2006 utses stipendiaten genom nominering. Varje medlem i minnesfondens styrelse nominerar en eller flera personer. Som underlag för nomineringarna inbjudes alla bildkonstnärer bosatta inom de aktuella kommunerna att inkomma med information om sitt konstnärskap. Även allmänheten inbjudes att inkomma med förslag på nomineringar till styrelsen, per brev eller mail.

Vid styrelsens höstsammankomst utses stipendiaten.

Stipendiet utdelas omkring den 12 maj, Tore Kurlbergs födelsedag.

För ytterligare information: http://www.kurlbergsminnesfond.se

Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond,
c/o Pelle Stavfeldt, Stora Bäckerövägen 12, 471 51 KLÄDESHOLMEN.

info@kurlbergsminnesfond.se. Tel. 0304-673 004.

Konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare

Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing-stipendium skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare i Göteborg. Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen dem möjlighet att vara verksamma under en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. Ansökan kan år 2013 göras enligt två alternativ:

Två månader: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars och april år 2014 vartill kommer ett kontantbelopp på 40.000 kr.

En månad: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars eller april år 2014 vartill kommer ett kontantbelopp på 25.000 kr.

Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni. Stipendiet kan sökas i följande turordning:

AnsökningsårSökandeTid i Grez-Sur-Loing
2013 Forskare mars och april 2014
2014 Bild- och formkonstnärer mars och april 2015
2015 Bild- och formkonstnärer mars och april 2016
2016 Författare mars och april 2017
2017 Musiker och tonsättare mars och april 2018
2018 Forskare mars och april 2019

För ansökningsbkankett och ytterligare information: http://www.annaahrenberg.com.

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m fl ändamål
c/o Danske Bank Stiftelseförvaltning, Södra Hamngatan 29, Box 11144, 404 23 Göteborg.

Forskare och lärare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Stiftelsen Richard C. Malmstens minne bildades 1983 och stödjer vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs Universitet. I praktiken har det kommit att betyda att den stödjer Handelshögskolan där.

Se vidare på hemsidan: http://www.malmstensstiftelse.se

Författare och översättare

Sveriges Författarförbund utlyser varje vår sex månadsstipendier för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing.
Endast medlemmar i Författarförbundet är berättigade att söka vistelsestipendierna. Ansökningshandlingar finns på hemsidan under utlysningstiden.

Stipendiet består av en månads fri vistelse under tiden augusti – januari. I stipendiet ingår ett resebidrag.

För ytterligare information: http://www.forfattarforbundet.se/stipendier

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Kontaktperson: Irma Håkansson Eiritz 
E-post: ih@sff.info 
Tfn: 08-545 132 14

Forskare (med doktorsgrad eller motsv.) inom valfritt vetenskapsområde

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) delar årligen ut två månadslånga skrivarstipendier till vetenskapsidkare inom valfritt vetenskapsområde. Lägst kvalifikationsnivå är doktorsexamen. Avsikten med stipendiet är att möjliggöra färdigställande av vetenskaplig skrift i aktuellt projekt för den sökande. Stipendiet omfattar betald lägenhet i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing samt en penningsumma att täcka resor och uppehälle under stipendieperioden.
Annonsering med stipendieutlysning sker på KVVS egen hemsida (www.kvvs.se) samt på Göteborgs universitets (www.gu.se) och Chalmers tekniska högskolas (www.chalmers.se) hemsidor.

Vidare information lämnas av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), Box 222, 405 30 Göteborg.
Internet: www.kvvs.se. E-post: info@kvvs.se. Tel. 031-786 1400